Female Vibration Time sale Machine with Underwear Remote Wearable Control $16 Female Vibration Machine with Remote Control, Wearable Underwear Health Household Sexual Wellness Safer Sex Female Vibration Time sale Machine with Underwear Remote Wearable Control $16,with,Wearable,Machine,Underwear,Health Household , Sexual Wellness , Safer Sex,/giller613421.html,jeanlouisakelly.com,Remote,Control,,Female,Vibration $16,with,Wearable,Machine,Underwear,Health Household , Sexual Wellness , Safer Sex,/giller613421.html,jeanlouisakelly.com,Remote,Control,,Female,Vibration $16 Female Vibration Machine with Remote Control, Wearable Underwear Health Household Sexual Wellness Safer Sex

Female NEW before selling Vibration Time sale Machine with Underwear Remote Wearable Control

Female Vibration Machine with Remote Control, Wearable Underwear

$16

Female Vibration Machine with Remote Control, Wearable Underwear

|||

Product description

ṭhànk yóu vèry much fór chóósing óur próducṭs. Wè sincèrèly hópè ṭhàṭ yóu àrè sàṭisfièd wiṭh óur próducṭs ànd àrè cómmiṭṭèd ṭó próviding óur cusṭómèrs wiṭh àn èxcèllènṭ próducṭ èxpèrièncè. If yóu hàvè àny quèsṭións, plèàsè cónṭàcṭ us

Spècificàṭións

Màṭèriàl: Silicónè / ÀBS

Sizè: às shówn in ṭhè picṭurè

Wàṭèrpróóf: 100% wàṭèrpróóf

Módè: 10 vibràṭión módès

Lów nóisè: lèss ṭhàn 40db

Chàrging: USB càblè chàrging

Usè ṭimè: 1-1.5 hóurs

Funcṭión: wirèlèss rèmóṭè cónṭról óvèr 12m

Vibràṭión módè:

●Lów-spèèd vibràṭión●Mèdium-spèèd vibràṭión

●High-spèèd vibràṭión●Drifṭ vibràṭión

●Wàvè vibràṭión●Singlè pulsè vibràṭión

●Rhyṭhm Óscillàṭór●Dynàmic Vibràṭión

●Wàvè vibràṭión●Rèducè vibràṭión

Pàcking lisṭ:

Wèàràblè màssàgèr X1

Wirèlèss rèmóṭè cónṭról X1

USB chàrging càblè X1

Insṭrucṭión Mànuàl X1

Female Vibration Machine with Remote Control, Wearable Underwear